De Groenenin Amsterdam West | Raadswerk 2013
201320122010
Bij de behandeling van de perspectievennota op 2 juli 2013 kunnen politieke partijen moties en amendementen indienen om geld te reserveren voor belangrijke onderwerpen. De Groenen dient een motie in voor structurele financiering van een buurtmediafonds, zodat de lokale media in West, waar onder de Staatskrant, zeker zijn van een subsidie. Dit omdat de reguliere kanalen waarvan buurtkranten subsidie ontvingen (wijk- en buurtcentra) inmiddels zijn wegbezuinigd. Hoewel GroenLinks ook positief staat tegenover een buurtmediafonds, gaat het instellen een structurele financiering in het laatste jaar van deze bestuursperiode te ver. Wel wil GroenLinks instemmen als het om een (co)-financiering gaat van enkele jaren. Met deze wijziging haalt deze motie het toch net niet: dertien stemmen voor en veertien tegen. Maar deze discussie is nog niet gelopen!
Op de politieke avond van 2 juli 2013 dient De Groenen samen met D66 een actualiteitsvraag in over de plotselinge sluiting van een aantal creches en buitenschoolse opvangplekken in West door welzijnsorganisatie IJsterk. De Groenen maakt zich zorgen over de korte termijn tot de sluiting en vraagt zich af wat het dagelijks bestuur kan doen om alternatieve opvang te regelen.
In de perspectievennota van het Dagelijks Bestuur schetst de contouren en accenten van haar beleid waarvoor zij aan het eind van het jaar een financiële dekking zoekt in de begroting. Tijdens de Algemene beschouwingen geven politieke partijen hun visie daarop. De Groenen West twijfelt of het dagelijks bestuur – met alle grote veranderingen en bezuinigingen op komst – wel goed beleid kan maken. Want wie weet er nou werkelijk hoe we erover twee jaar voor staan? Ook roept De Groenen op om in de begroting geld te reserveren voor het behoud van de Staatskrant.
Antwoord van het DB op de schriftelijke vraag stopzetten subsidie Staatskrant.
In stadsdeel West wordt op welzijn flink bezuinigd, met name op de collectieve voorzieningen. Dit treft ook de Staatskrant, buurtkrant in een deel van West die al meer dan 40 jaar bestaat. Het stadsdeel zet de subsidie per 1 januari 2014 stop en verwijst naar de buurtbudgetten voor financiering. Wethouder Welschen en de Staatskrant hebben in 2012 en 2013 meerdere keren overlegd om te zoeken naar alternatieven, maar dat liep op niets uit. Het stadsdeel verwijt de Staatskrant weinig initiatief te tonen. De fractie van de Groenen vroeg zich af wat er wel was bereikt en om welke bedragen het gaat en diende daarom schriftelijke vragen in. Zowel de vragen als het antwoord van het DB is hier te lezen.