De Groenenin Amsterdam West | Raadswerk 2012
201320122010
Deze motie haalde het niet, maar deed de wenkbrauwen fronsen en de hersens kraken. Zoals aangekondigd in de financiële beschouwingen, een ludiek voorstel om een zogenaamde “rode golf” te introduceren. Helaas haalde deze motie het niet, maar sommige ideeën moet rijpen. Dus wie weet dienen we hem ergens de komende jaren gewoon nog een keer in.
Ook al haalde deze motie het niet, deze vrijwilligersorganisatie, Nt2Taalmenu, bleef overeind ondanks de vele bezuinigingen op welzijn en taal- en inburgeringscursussen. Wat is de achtergrond? Het Rijk besloot om inburgeringscurussen voor vluchtelingen met een status niet langer te financieren. De gemeente Amsterdam en vrijwilligersorganisaties als NT2Taalmenu vangen het wegvallen van de rijksfinanciering op. Deze vrijwilligersorganisatie levert tegen relatief lage kosten hoge kwaliteit – gelukkig zag het stadsdeel West dit in en besloot de deze club te blijven subsidiëren. Niet het hele gevraagde bedrag, maar wel substantieel.
Tijdens de behandeling van de begroting voor 2013 vraagt de fractie van De Groenen zich af hoe je je aan je ambities kan vasthouden als je tegelijkertijd zoveel moet bezuinigen. Het mantra van efficiënter en effectiever werken, wordt wel 37 keer genoemd in de begroting. Moet je niet gewoon eerlijk zeggen als bestuur dat we ons niet aan onze ambities kunnen houden, want crisis en bezuinigingen leiden onheroepelijk tot een verschraling van voorzieningen op het gebied van welzijn en duurzaamheid. Verder haakt De Groenen aan bij het voornemen van het DB om 1000 energie-adviezen te geven aan de minder-daadkrachtigen met het oog op de verrwachte hogere energieprijzen en komt met een concreet voorstel: iets met een waxinelichtje en bloempot.
In het voorjaar van 2012 wil het dagelijks bestuur van stadsdeel West een uniforme bomenverordening voor heel stadsdeel West tezamen met een nieuw Groen Structuurplan, en in dat voornemen kan de fractie van De Groenen zich vinden. Maar niet in het terugdraaien van verworven rechten van bomen! Onder het mom van deregulering stelt het DB in de nieuwe verordening voor om niet langer bomen met een stamomtrek vanaf 31 centimeter te beschermen middels een kapvergunning (zoals overigens geldt in heel Amsterdam), maar pas voor stammen met een omtrek dikker dan 63 centimeter een vergunningsplicht in te stellen. De Groenen wil dat ook dunne bomen beschermd blijven en pleit ervoor om de bomenverordening van Westerpark van 2006 als voorbeeld te laten dienen – deze is in samenwerking met de kundige en betrokken bomenwerkgroep Westerpark destijds tot stand gekomen. De Groenen vindt uiteindelijk medestanders en gezamenlijk dienen GroenLinks, De Groenen en de SP een amendement in om de vergunningsplicht voor dunne bomen (met een stamomtrek vanaf 31 cm) te handhaven en deze is in de raad van 17 juli 2012 aangenomen.
Met de motie over uitbreiding van 30km–zones, om scooters van de rijbaan te weren boekt De Groenen een dubbel succes op de politieke avond van 26 juni 2012. Niet alleen sprak de raad zich positief uit over een pilot om scooters van fietspaden rijbaan te weren. Ook sprak de raad zich met deze motie uit voor uitbreiding van 30 km-zones in West. Goed voor de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit! Nu maar afwachten hoe er gevolg aan wordt gegeven.
In de perspectievennota schetst het Dagelijks Bestuur de contouren en accenten van haar beleid waarvoor zij aan het eind van het jaar een financiële dekking zoekt in de begroting. Het dagelijks bestuur maakt in 2012 na twee jaar de tussenbalans op en volgens haar staan veel ambities op groen. In de algemene beschouwingen geeft de fractie van de Groenen aan natuurlijk van groen te houden, maar dat het dan wel echt groen moet zijn. Niet alleen maakt De Groenen zich grote zorgen over de toename van armoede en sociale uitsluiting, ook ziet zij dat er geen grote investeringen worden gedaan in duurzame energiebronnen, alle ambities ten spijt. Daarom doet de fractie twee concrete, sociale en groene voorstellen: uitbreiding van het het 30km-zones om scooters van het fietspad te weren en instellen van sociale toezichthouders. Zij dient daarvoor twee moties in.
De Groenen belicht met een uitgebreide notitie over de verschillende kanten van veiligheid en veiligheidsgevoel dit onderwerp eens op een andere manier. Na de discussie over cameratoezicht in de Jan van Galenstraat en of dit nu wel of niet bijdraagt aan veiligheid, leeft bij de fractie de behoefte om een diepgaandere discussie in de raad te voeren. Verder introduceert De Groenen het idee van sociale toezichthouders. Voorstel is dat toezichthouders zich niet alleen richten op het naleven van regels, maar dat zij ook bevoegdheden krijgen die sociale cohesie in de buurt bevorderen. Hoe? Dat lees je in deze notitie.
Interview Ronald Schönberger, raadslid De Groenen.